دانش فنی پایه - صنایع فلزی

کد کتاب: 
210407
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه638.82 کیلوبایت
PDF icon بخش اول739.45 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.52 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.18 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.56 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.88 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی پایه - صنایع فلزی4.93 مگابایت