دانش فنی پایه - ماشین ابزار

کد کتاب: 
210419
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه655.17 کیلوبایت
PDF icon بخش اول729.41 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.29 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.02 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.19 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.27 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی پایه - ماشین ابزار5.56 مگابایت