تولید قطعات به روش تراشکاری

کد کتاب: 
211419
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول3.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.48 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.12 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.55 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید قطعات به روش تراشکاری8.92 مگابایت