تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی

کد کتاب: 
211508
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.43 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.01 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.51 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.48 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.56 مگابایت
فایل کامل کتاب: