طراحی فضا و صحنه در پویانمایی

کد کتاب: 
211653
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه706.4 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.49 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.16 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.29 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.3 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.28 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon طراحی فضا و صحنه در پویانمایی12.49 مگابایت