همراه هنرجو - صنایع غذایی

کد کتاب: 
212373
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه763.04 کیلوبایت
PDF icon بخش اول879.65 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم612.66 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم3.14 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.04 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.29 مگابایت
PDF icon بخش ششم645.41 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon همراه هنرجو - صنایع غذایی4.71 مگابایت