دانش فنی تخصصی - ماشین های کشاورزی

کد کتاب: 
212383
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه630.25 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.27 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.44 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.98 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.42 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.17 مگابایت
فایل کامل کتاب: