دانش فنی تخصصی - ماشین ابزار

کد کتاب: 
212419
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه679.05 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.28 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.59 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.74 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.95 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.42 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی تخصصی - ماشین ابزار7.54 مگابایت