نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

کد کتاب: 
212444
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه671.66 کیلوبایت
PDF icon بخش اول5.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.46 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.16 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.19 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.87 مگابایت
فایل کامل کتاب: