ارزیابی و بازاریابی فرش

کد کتاب: 
212571
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه203.86 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.44 مگابایت
PDF icon بخش دوم563.39 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم469.32 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.5 مگابایت
PDF icon بخش پنجم638.09 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon ارزيابي و بازاريابي فرش4.41 مگابایت