متره و برآورد

کد کتاب: 
212629
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه488.49 کیلوبایت
PDF icon بخش اول237.75 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم764.21 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم871.04 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم178.97 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم219.11 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon متره و برآورد1.79 مگابایت