عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات

کد کتاب: 
212535
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول1.45 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.38 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.52 مگابایت
PDF icon بخش چهارم837.6 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.28 مگابایت
فایل کامل کتاب: