زبان، برقراری ارتباط و سواد آموزی(با کم توانی ذهنی)-آمادگی تکمیلی