شناخت1(مفاهیم ریاضی)-(با کم توانی ذهنی)-آمادگی مقدماتی