کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت اول