تصویر برداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
210557
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه824 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.79 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.01 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.75 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.61 مگابایت
فایل کامل کتاب: