دانش فنی پایه - صنایع نساجی

کد کتاب: 
210240
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه959.23 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.32 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.26 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.37 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.37 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.03 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی پایه - صنایع نساجی5.66 مگابایت