راهنمای هنرآموز بافندگی(صنایع نساجی)

کد کتاب: 
212792
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه616.19 کیلوبایت
PDF icon بخش اول847.16 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم735.31 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم883.6 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم2.08 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.02 مگابایت
فایل کامل کتاب: