دانش فنی تخصصی - امور زراعی

کد کتاب: 
212359
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه784.67 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.56 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.53 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.9 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.73 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی تخصصی - امور زراعی6.74 مگابایت