دانش فنی تخصصی (تولید برنامه های تلویزیونی)

کد کتاب: 
212556
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه913.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.17 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.71 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.63 مگابایت
PDF icon بخش چهارم3.46 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.55 مگابایت
فایل کامل کتاب: