نگارش متن برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
212557
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه914.41 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم983.39 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.37 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.7 مگابایت
PDF icon بخش پنجم809.56 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon نگارش متن برنامه های تلویزیونی4.27 مگابایت