تدوین و صدا گذاری برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
212558
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول921.72 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.9 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.49 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.31 مگابایت
PDF icon بخش پنجم966.78 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم1.41 مگابایت
فایل کامل کتاب: