مبانی تصویرسازی

کد کتاب: 
212619
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه704.09 کیلوبایت
PDF icon بخش اول4.01 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.05 مگابایت
PDF icon بخش سوم4.8 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مبانی تصویرسازی11.65 مگابایت