متره و برآورد

کد کتاب: 
212629
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه550.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول269.48 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.39 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.21 مگابایت
PDF icon بخش چهارم207.38 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم247.15 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon متره و برآورد2.79 مگابایت