برش و تصویر مجسم

کد کتاب: 
310140
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2.49 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.26 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.94 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.7 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon برش و تصویر مجسم9.6 مگابایت