فلزکاری و ماشینکاری

کد کتاب: 
310167
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه713.76 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.89 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.66 مگابایت
PDF icon بخش سوم4.3 مگابایت
PDF icon بخش چهارم4.72 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon فلزکاری و ماشینکاری15.26 مگابایت