فلزکاری عمومی درکشاورزی (1)

کد کتاب: 
210244
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه628.26 کیلوبایت
PDF icon بخش اول852.9 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم803.52 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم603.78 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم621.45 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم749.39 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم640.15 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم778.49 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم613.15 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم596.15 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم732.98 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon فلزکاری عمومی درکشاورزی (1)5.44 مگابایت