آیش و تناوب، برداشت و نگهداری محصولات

کد کتاب: 
311220
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه608.82 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.08 مگابایت
PDF icon بخش دوم822.92 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم998.75 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم338.64 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم543.78 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: