منبع تغذیه و واحد کنترل

کد کتاب: 
312166
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه620.62 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.98 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.02 مگابایت
PDF icon بخش سوم798.53 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.36 مگابایت
PDF icon بخش پنجم913.44 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم500.13 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم655.17 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم988.12 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم1.43 مگابایت
PDF icon بخش دهم2.32 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم2.53 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم1.08 مگابایت
PDF icon بخش سیزدهم1.38 مگابایت
PDF icon بخش چهاردهم1.39 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon منبع تغذیه و واحد کنترل17.12 مگابایت