ارزیابی و بازاریابی فرش

کد کتاب: 
212571
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه811.09 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.76 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.5 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.11 مگابایت
PDF icon بخش چهارم3.67 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.2 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon ارزیابی و بازاریابی فرش11.31 مگابایت