دانش فنی پایه - مکانیک موتورهای دریایی

کد کتاب: 
210217
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه829.89 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.87 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.81 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.11 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.01 مگابایت
PDF icon بخش پنجم976.74 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: