راهنمای هنرآموز تعمیر و تنظیم ماشین های زراعی و باغی

کد کتاب: 
212858
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه603.51 کیلوبایت
PDF icon بخش اول792.21 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم891.9 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.25 مگابایت
PDF icon بخش چهارم619.14 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم874 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: