راهنمای هنرآموز قالب گیری و آلیاژسازی

کد کتاب: 
212919
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه769.94 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.06 مگابایت
PDF icon بخش دوم712.27 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.04 مگابایت
PDF icon بخش چهارم670.08 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.04 مگابایت
فایل کامل کتاب: