راهنمای هنرآموز چاپ و تکمیل کالای نساجی

کد کتاب: 
212791
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول1.05 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.1 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.19 مگابایت
PDF icon بخش چهارم880.31 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم977.69 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: