ساخت ترانسفورماتور

کد کتاب: 
310173
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه659.59 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.16 مگابایت
PDF icon بخش دوم187.82 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم910.29 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم797.33 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم789.3 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon ساخت ترانسفورماتور3.62 مگابایت