راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(صنایع نساجی)

کد کتاب: 
212790
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه617.38 کیلوبایت
PDF icon بخش اول937.57 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم944.26 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1006.51 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم857.43 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم982.22 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: