تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC

کد کتاب: 
212420
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول2.55 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.03 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.58 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.21 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC6.38 مگابایت