کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 1400-1399

کتاب های درسی دانش آموزان کم توان ذهنی - ابتدایی

ابتدایی

فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - اول : 51031 کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت اول : 51041
کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت دوم : 51042 کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت سوم : 51043
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت اول : 51051 ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت دوم : 51052
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت سوم : 51053 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت اول : 51061
علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت دوم : 51062 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت سوم : 51063
آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52011 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52021
فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52031 فارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52061
آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53011 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53021
فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53031 فارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53061
مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53071 آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54011
تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54021 فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54031
فارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54041 ریاضی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54051
علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54061 مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54071
آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55011 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55021
فارسی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55031 نگارش فارسی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55061
مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55071 آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56011
تعلیمات دینی و اخلاق (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56021 فارسی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56031
فارسی نگارش (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56041 ریاضی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56051
علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56061 مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56071

پایه اول

فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - اول : 51031

پایه اول قسمت اول

کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت اول : 51041 ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت اول : 51051
علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت اول : 51061

پایه اول قسمت دوم

کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت دوم : 51042 ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت دوم : 51052
علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت دوم : 51062

پایه اول قسمت سوم

کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت سوم : 51043 ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت سوم : 51053
علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پایه اول قسمت سوم : 51063

پایه دوم

آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52011 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52021
فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52031 فارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - دوم : 52061

پایه سوم

آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53011 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53021
فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53031 فارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53061
مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - سوم : 53071

پایه چهارم

آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54011 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54021
فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54031 فارسی (نوشتاری) - (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54061
مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - چهارم : 54071

پایه پنجم

آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55011 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55021
فارسی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55031 نگارش فارسی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55061
مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - پنجم : 55071

پایه ششم

آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56011 تعلیمات دینی و اخلاق (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56021
فارسی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56031 فارسی نگارش (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56041
ریاضی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56051 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56061
مطالعات اجتماعی (با کم توانی ذهنی) - ششم : 56071