کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 99-98

کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی-ابتدایی 99-98

پایه اول قسمت اول

ریاضی(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت اول : 51051 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت اول : 51061
کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت اول : 51041

پایه اول قسمت دوم

ریاضی(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت دوم : 51052 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت دوم : 51062
کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت دوم : 51042

پایه دوم

آموزش قرآن(با کم توانی ذهنی)-دوم : 52011 تعلیمات دینی(با کم توانی ذهنی)-دوم : 52021
ریاضی(با کم توانی ذهنی)-دوم : 52051 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-دوم : 52061
فارسی(خوانداری)-(با کم توانی ذهنی)-دوم : 52031 فارسی(نوشتاری)-(با کم توانی ذهنی)-دوم : 52041

پایه اول قسمت سوم

ریاضی(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت سوم : 51053 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت سوم : 51063
کتاب کارفارسی(نوشتاری)-(با کم توانی ذهنی)-پایه اول قسمت سوم : 51043

پایه سوم

آموزش قرآن(با کم توانی ذهنی)-سوم : 53011 تعلیمات دینی(با کم توانی ذهنی)-سوم : 53021
ریاضی(با کم توانی ذهنی)-سوم : 53051 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-سوم : 53061
فارسی(خوانداری)-(با کم توانی ذهنی)-سوم : 53031 فارسی(نوشتاری)-(با کم توانی ذهنی)-سوم : 53041
مطالعات اجتماعی(با کم توانی ذهنی)-سوم : 53071

پایه چهارم

آموزش قرآن(با کم توانی ذهنی)-چهارم : 54011 تعلیمات دینی(با کم توانی ذهنی)-چهارم : 54021
ریاضی(با کم توانی ذهنی)-چهارم : 54051 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-چهارم : 54061
فارسی(خوانداری)-(با کم توانی ذهنی)-چهارم : 54031 فارسی(نوشتاری)-(با کم توانی ذهنی)-چهارم : 54041
مطالعات اجتماعی(با کم توانی ذهنی)-چهارم : 54071

پایه پنجم

آموزش قرآن(با کم توانی ذهنی)-پنجم : 55011 تعلیمات دینی(با کم توانی ذهنی)-پنجم : 55021
ریاضی(با کم توانی ذهنی)-پنجم : 55051 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-پنجم : 55061
فارسی(با کم توانی ذهنی)-پنجم : 55031 مطالعات اجتماعی(با کم توانی ذهنی)-پنجم : 55071
نگارش فارسی(با کم توانی ذهنی)-پنجم : 55041

پایه ششم

آموزش قرآن(با کم توانی ذهنی)-ششم : 56011 تعلیمات دینی و اخلاق(با کم توانی ذهنی)-ششم : 56021
ریاضی(با کم توانی ذهنی)-ششم : 56051 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-ششم : 56061
فارسی(با کم توانی ذهنی)-ششم : 56031 نگارش فارسی(با کم توانی ذهنی)-ششم : 56041