کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 98-97

کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی-ابتدایی 98-97

پایه اول قسمت اول

ریاضی جلد اول (کم توان ذهنی) : 38/3 علوم تجربی جلد اول(کم توان ذهنی) : 38/6
فارسی (فعالیت های خوانداری) (کم توان ذهنی) : 38/12 کتاب کار فارسی (جلد 1) فعایت های نوشتاری-کم توان ذهنی : 38

پایه اول قسمت دوم

ریاضی جلد دوم( کم توان ذهنی) : 38/4

پایه دوم

تعلیمات دینی (کم توان ذهنی) : 39/5 ریاضی (کم توان ذهنی) : 39/3
علوم تجربی (کم توان ذهنی) : 39/4

پایه سوم

آموزش قرآن سوم دبستان (کم توان ذهنی) : 40/2 تعلیمات دینی سوم دبستان (کم توان ذهنی) : 40/1
ریاضی (کم توان ذهنی) : 39/9 علوم تجربی (کم توان ذهنی) : 40
مطالعات اجتماعی (کم توان ذهنی) : 40/3

پایه چهارم

تعلیمات دینی چهارم دبستان (کم توان ذهنی) : 40/8 ریاضی : 40/6
علوم تجربی چهارم دبستان (کم توان ذهنی) : 40/7 فارسی (کم توان ذهنی) : 40/5
فارسی (کم توان ذهنی) : 40/28 مطالعات اجتماعی(چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا) : 40/10

پایه پنجم

آموزش قرآن(کم توان ذهنی) : 40/16 تعلیمات دینی (کم توان ذهنی) : 40/15
ریاضی پنجم دبستان (کم توان ذهنی) : 40/13 علوم تجربی پنجم دبستان (کم توان ذهنی) : 40/14
مطالعات اجتماعی (کم توان ذهنی) : 40/17

پایه ششم

آموزش قرآن(کم توان ذهنی) : 40/84 تعلیمات دینی و اخلاق(کم توان ذهنی) : 40/83
ریاضی ششم(کم توان ذهنی) : 40/81 علوم تجربی(کم توان ذهنی) : 40/82
فارسی(کم توان ذهنی) : 40/80 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی(کم توان ذهنی) : 40/85