کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 1400-1399

کتاب های درسی دانش آموزان کم توان ذهنی دوره دوم متوسطه حرفه ای

پایه یازدهم

علوم تجربی و بهداشت - استثنایی : 11061 آموزش خیاطی عمومی (1) : 510391
آموزش خیاطی عمومی (2) : 510392 خیاطی (دوخت سرویس حوله) : 510401
خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه : 510411 دوخت (ملحفه و پرده) : 510421
تعلیمات دینی و قرآن - استثنایی : 511021 ادبیات فارسی : 511031
ریاضی - استثنایی : 511051 علوم تجربی و بهداشت - استثنایی : 511061
مطالعات اجتماعی - استثنایی : 511071 آموزش هنر - استثنایی : 511081
پارچه دوخته های تزئینی (جلد دوم) - استثنایی : 511311 گل چینی (جلد دوم) - استثنایی : 511323
تور بافی (جلد دوم) - استثنایی : 511341 سرمه دوزی (جلد دوم) - استثنایی : 511351
حجم سازی (قالب های گچی) - (جلد دوم) - استثنایی : 511361 پته دوزی (جلد دوم) - استثنایی : 511371
هنر هویه کاری بر روی پارچه (جلد دوم) - استثنایی : 511381 کاربرد ریاضی در خیاطی - استثنایی : 511391
کسب و کار و قوانین 1 - استثنایی : 511452

پایه دهم

دین و زندگی - استثنایی : 510021 ادبیات فارسی - استثنایی : 510031
ریاضی - استثنایی : 510051 علوم تجربی و بهداشت - استثنایی : 510061
مطالعات اجتماعی - استثنایی : 510071 آموزش هنر : 510171
گبه بافی : 510301 مبانی بافت فرش - استثنایی : 510302
پارچه دوخته های تزیینی : 510311 گل چینی : 510321
هنر کار با چرم (جلد اول) : 510331 توربافی : 510341
سرمه دوزی : 510351 حجم سازی (قالب های گچی) : 510361
پته دوزی : 510371 هنر هویه کاری روی پارچه : 510381
آموزش خیاطی عمومی (1) : 510391 آموزش خیاطی عمومی (2) : 510392
الزامات محیط کار - استثنایی : 510432 مبانی کار با چوب - استثنایی : 510442
اخلاق حرفه ای - استثنایی : 510453 هنر کار با چرم (جلد دوم) - استثنایی : 511331

پایه دوازدهم

خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه : 510411 تعلیمات دینی و قرآن - استثنایی : 512021
ادبیات فارسی - استثنایی : 512031 ریاضی - استثنایی : 512051
علوم تجربی و بهداشت - استثنایی : 512061 مطالعات اجتماعی - استثنایی : 512071
آموزش هنر (جلد سوم) - استثنایی : 512081 پارچه دوخت های تزئینی (جلد سوم) - استثنایی : 512311
گل چینی (جلد سوم) - استثنایی : 512321 هنر کار با چرم (جلد سوم) - استثنایی : 512331
توربافی (جلد سوم) - استثنایی : 512341 سرمه دوزی (جلد سوم) - استثنایی : 512351
حجم سازی (جلد سوم) - استثنایی : 512361 پته دوزی (جلد سوم) - استثنایی : 512371
هنرهویه کاری بر روی پارچه : 512381