کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 99-98

کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 99-98

پایه هفتم

آموزش قرآن-استثنایی(هفتم) : 57011 آموزش هنر-استثنایی(هفتم) : 57081
انگلیسی کتاب کار-استثنایی(هفتم) : 57111 انگلیسی-استثنایی(هفتم) : 57101
تعلیمات دینی-استثنایی(هفتم) : 57021 تفکر و سبک زندگی-استثنایی(هفتم) : 57121
ریاضی-استثنایی(هفتم) : 57051 علوم تجربی و بهداشت-استثنایی(هفتم) : 57061
مهارت های اجتماعی-اقتصادی-استثنایی(هفتم) : 57071 کار و فناوری-استثنایی(هفتم) : 57171

پایه هشتم

آموزش قرآن-استثنایی(هشتم) : 58011 آموزش هنر-استثنایی(هشتم) : 58081
ادبیات فارسی(بخوانیم)-استثنایی(هشتم) : 58031 تعلیمات دینی-استثنایی(هشتم) : 58021
تفکر و سبک زندگی-استثنایی(هشتم) : 58121 علوم تجربی و بهداشت : 58061
فارسی(بنویسیم)-استثنایی(هشتم) : 58041 مهارت های اجتماعی-اقتصادی-استثنایی(هشتم) : 58071

پایه نهم

آموزش قرآن-استثنایی(نهم) : 59011 آموزش هنر-استثنایی(نهم) : 59081
ادبیات فارسی(بخوانیم)-استثنایی(نهم) : 59031 تعلیمات دینی-استثنایی(نهم) : 59021
تفکر و سبک زندگی--استثنایی(نهم) : 59121 علوم تجربی و بهداشت-استثنایی(نهم) : 59061