کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی 98-97

کتابهای درسی دانش آموزان کم توان ذهنی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 98-97

پایه هفتم

آموزش قرآن(کم توان ذهنی) : 152/8 آموزش هنر(کم توان ذهنی) : 152
ادبیات فارسی(بنویسیم)-کم توان ذهنی : 151/1 ادبیات فارسی(کم توان ذهنی) : 151
تعلیمات دینی(کم توان ذهنی) : 151/4 تفکر و سبک زندگی(کم توان ذهنی) : 152/10
ریاضی(کم توان ذهنی) : 151/2 علوم تجربی و بهداشت(کم توان ذهنی) : 151/3
مهارت های اجتماعی-اقتصادی(کم توان ذهنی) : 152/6 کار و فناوری(کم توان ذهنی) : 152/2

پایه هشتم

آموزش قرآن(کم توان ذهنی) : 154/3 آموزش هنر(کم توان ذهنی) : 154
ادبیات فارسی( بنویسیم)-کم توان ذهنی : 153/1 ادبیات فارسی(کم توان ذهنی) : 153
تعلیمات دینی (کم توان ذهنی) : 153/4 تفکر و سبک زندگی(کم توان ذهنی) : 154/10
ریاضی(کم توان ذهنی) : 153/2 علوم تجربی و بهداشت(کم توان ذهنی) : 153/3
مهارت های اجتماعی-اقتصادی(کم توان ذهنی) : 154/6 کار و فناوری(کم توان ذهنی) : 154/4
کتاب کارانگلیسی 2-(کم توان ذهنی) : 154/7

پایه نهم

آموزش قرآن (کم توان ذهنی) : 156/3 آموزش هنر (کم توان ذهنی) : 156
ادبیات فارسی(کم توان ذهنی) : 155 ادبیات قارسی بنویسیم(کم توان ذهنی) : 155/1
تعلیمات دینی(کم توان ذهنی) : 155/4 تفکر و سبک زندگی (کم توان ذهنی) : 156/10
ریاضی(الف)-(کم توان ذهنی) : 155/2 زبان انگلیسی (کم توان ذهنی) : 156/1
علوم تجربی (کم توان ذهنی) : 155/3 مهارت های اجتماعی-اقتصادی : 156/7
کار و فناوری : 156/4 کتاب کار انگلیسی(کم توان ذهنی) : 156/9