دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی علوم تجربی سال تحصیلی 98-97

پایه دهم

آزمایشگاه علوم تجربی(1) : 110217 آمادگی دفاعی : 110215 - 212175
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ( 1)- ویژۀ اقلیت های دینی : 110228 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
جغرافیای ایران : 110218 دین و زندگی (1) : 110204
ریاضی(1) : 110211 زبان خارجی(1) : 110230
زیست شناسی(1) : 110216 شیمی (1) : 110210
ضمیمه دین و زندگی 1- ویژه اهل سنت : 110238 عربی،زبان قرآن(1) : 110206
فارسی(1) : 110201 فیزیک(1) : 110214
نگارش(1) : 110202 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
کتاب کار زبان خارجی1 : 110231

پایه یازدهم

آزمایشگاه علوم تجربی(2) : 111217 انسان و محیط زیست : 111268
تاریخ معاصر ایران : 111220 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 2- ویژۀ اقلیّت های دینی : 111228
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 دین و زندگی(2) : 111204
ریاضی (2) : 111211 زبان خارجی2 : 111230
زمین شناسی : 111237 زیست شناسی (2) : 111216
شیمی(2) : 111210 ضمیمه دین و زندگی(2) ویژه اهل سنت : 111238
عربی،زبان قرآن(2) : 111206 فارسی(2) : 111201
فیزیک (2) : 111244 نگارش(2) : 111202
کتاب کار زبان خارجی2 : 111231

پایه دوازدهم

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)ویژه اقلیت دینی : 112228 دین و زندگی(3) : 112204
ریاضی(3) : 112211 زبان خارجی(3) : 112230
زیست شناسی(3) : 112216 سلامت و بهداشت : 112268
شیمی(3) : 112210 عربی، زبان قرآن (3) : 112206
فارسی(3) : 112201 فیزیک(3) : 112244
مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) : 112241 مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی : 112240
نگارش(3) : 112202 هویت اجتماعی : 112220
کتاب کار زبان خارجی(3) : 112231