دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی علوم انسانی

پایه دهم

فارسی (1) : 110201 نگارش (1) : 110202
علوم و فنون ادبی (1) : 110203 دین و زندگی (1) : 110205
عربی، زبان قرآن (1) : 110207 ریاضی و آمار (1) : 110212
آمادگی دفاعی : 110215 جغرافیای ایران : 110218
تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) : 110219 جامعه شناسی (1) : 110220
اقتصاد : 110221 هنر : 110222
منطق : 110223 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (1) ـ ویژه اقلیت های دینی : 110228
انگلیسی (1) : 110230 کتاب کار انگلیسی (1) : 110231

پایه یازدهم

هنر : 110222 فارسی (2) : 111201
نگارش (2) : 111202 علوم و فنون ادبی (2) : 111203
دین و زندگی (2) : 111205 عربی، زبان قرآن (2) : 111207
ریاضی و آمار (2) : 111212 جغرافیای (2) ـ جغرافیای ناحیه ای : 111218
تاریخ (2) : 111219 جامعه شناسی (2) : 111222
روان شناسی : 111224 فلسفه (1) : 111226
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (2) ـ ویژه اقلیت های دینی : 111228 انگلیسی (2) : 111230
کتاب کار انگلیسی (2) : 111231 ضمیمه دین و زندگی (2) - ویژه اهل سنت : 111238
انسان و محیط زیست : 111268

پایه دوازدهم

فارسی (3) : 112201 نگارش (3) : 112202
دین و زندگی (3) : 112205 عربی، زبان قرآن (3) : 112207
ریاضی و آمار (3) : 112212 جغرافیا (3) (کاربردی) : 112218
تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر : 112219 جامعه شناسی (3) : 112222
تحلیل فرهنگی : 112223 فلسفه (2) : 112226
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (3) - ویژه اقلیت های دینی : 112228 انگلیسی (3) : 112230
کتاب کار انگلیسی (3) : 112231 مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) : 112245
سلامت و بهداشت : 112268