دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی علوم انسانی سال تحصیلی 98-97

پایه دهم

آمادگی دفاعی : 110215 - 212175 اقتصاد : 110221
تاریخ(1 ) ایران و جهان باستان : 110219 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ( 1)- ویژۀ اقلیت های دینی : 110228
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 جامعه شناسی (1) : 110220
جغرافیای ایران : 110218 دین و زندگی(1) : 110205
ریاضی و آمار(1) : 110212 زبان خارجی(1) : 110230
ضمیمه دین و زندگی 1- ویژه اهل سنت : 110238 عربی،زبان قرآن(1) : 110207
علوم و فنون ادبی (1) : 110203 فارسی(1) : 110201
منطق : 110223 نگارش(1) : 110202
کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224 کتاب کار زبان خارجی1 : 110231

پایه یازدهم

انسان و محیط زیست : 111268 تاریخ (2) : 111219
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 2- ویژۀ اقلیّت های دینی : 111228 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
جامعه شناسی (2) : 111222 جغرافیا (2) : 111218
دین و زندگی(2) : 111205 روانشناسی : 111224
ریاضی و آمار (2) : 111212 زبان خارجی2 : 111230
ضمیمه دین و زندگی(2) ویژه اهل سنت : 111238 عربی،زبان قرآن(2) : 111207
علوم وفنون ادبی (2) : 111203 فارسی(2) : 111201
فلسفه : 111226 نگارش(2) : 111202
کتاب کار زبان خارجی2 : 111231

پایه دوازدهم

تاریخ(3)-ایران و جهان معاصر : 112219 تحلیل فرهنگی : 111223-112223
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)ویژه اقلیت دینی : 112228 جامعه شناسی (3) : 112222
جغرافیا3(کاربردی) : 112218 دین و زندگی(3 ) : 112205
ریاضی و آمار(3) : 112212 زبان خارجی(3) : 112230
سلامت و بهداشت : 112268 عربی، زبان قرآن (3) : 112207
علوم و فنون ادبی (3) : 112203 فارسی(3) : 112201
فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی) : 112226 مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) : 112241
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی : 112240 نگارش(3) : 112202
کتاب کار زبان خارجی(3) : 112231