دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی معارف اسلامی

پایه دهم

فارسی (1) : 110201 نگارش (1) : 110202
علوم و فنون ادبی (1) : 110203 عربی، زبان قرآن (1) : 110208
ریاضی و آمار (1) : 110212 آمادگی دفاعی : 110215
جغرافیای ایران : 110218 جامعه شناسی (1) : 110220
اقتصاد : 110221 هنر : 110222
منطق : 110223 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 احکام 1 (پسران) : 110226
اصول و عقاید (1) : 110227 انگلیسی (1) : 110230
کتاب کار انگلیسی (1) : 110231 احکام 1 (دختران) : 110232
تاریخ اسلام (1) : 110233 علوم و معارف قرآنی (1) : 110234
اخلاق اسلامی (1) : 110235

پایه یازدهم

هنر : 110222 فارسی (2) : 111201
نگارش (2) : 111202 علوم و فنون ادبی (2) : 111203
عربی، زبان قرآن (2) : 111208 ریاضی و آمار (2) : 111212
روان شناسی : 111224 فلسفه (1) : 111226
احکام (2) : 111227 انگلیسی (2) : 111230
کتاب کار انگلیسی (2) : 111231 اصول و عقاید (2) : 111232
تاریخ اسلام (2) : 111233 علوم و معارف قرآنی (2) : 111234
اخلاق اسلامی (2) : 111235 انسان و محیط زیست : 111268

پایه دوازدهم

فارسی (3) : 112201 نگارش (3) : 112202
علوم و فنون ادبی (3) : 112203 عربی، زبان قرآن (3) : 112208
ریاضی و آمار (3) : 112212 تحلیل فرهنگی : 112223
فلسفه (2) : 112226 اصول عقاید (3) : 112227
انگلیسی (3) : 112230 کتاب کار انگلیسی (3) : 112231
روش استنباط احکام (احکام 3) : 112232 تاریخ (3) - ایران در دوره اسلامی : 112233
علوم و معارف قرآنی (3) : 112234 اخلاق اسلامی (3) : 112235
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) : 112240 جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران (اجرای آزمایشی) : 112242
مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) : 112245 سلامت و بهداشت : 112268