دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی معارف اسلامی سال تحصیلی 98-97

پایه دهم

آمادگی دفاعی : 110215 - 212175 احکام 1 ویژه دختران : 110232
احکام( 1) ویژه پسران : 110226 اخلاق اسلامی (1) : 110235
اصول عقاید (1) : 110227 تاریخ اسلام (1) : 110233
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 جامعه شناسی (1) : 110220
جغرافیای ایران : 110218 ریاضی و آمار(1) : 110212
زبان خارجی(1) : 110230 عربی، زبان قرآن(1) : 110208
علوم و فنون ادبی (1) : 110203 علوم و معارف قرآنی : 110234
فارسی(1) : 110201 منطق : 110223
نگارش(1) : 110202 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
کتاب کار زبان خارجی1 : 110231

پایه یازدهم

احکام (2) : 111227 اخلاق اسلامی (2) : 111235
اصول عقاید (2) : 111232 اقتصاد : 111221
انسان و محیط زیست : 111268 تاریخ اسلام (2) : 111233
تحلیل فرهنگی : 111223-112223 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
روانشناسی : 111224 ریاضی و آمار (2) : 111212
زبان خارجی2 : 111230 عربی ، زبان قرآن (2) : 111208
علوم وفنون ادبی (2) : 111203 علوم و معارف قرآنی (2) : 111234
فارسی(2) : 111201 فلسفه : 111226
نگارش(2) : 111202 کتاب کار زبان خارجی2 : 111231

پایه دوازدهم

احکام( 3) -روش استنباط احکام : 112232 اخلاق اسلامی (3) : 112235
اصول عقاید (3) : 112227 تاریخ(3) : 112233
جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران(اجرای آزمایشی) : 112242 ریاضی و آمار(3) : 112212
زبان خارجی(3) : 112230 سلامت و بهداشت : 112268
عربی، زبان قرآن(3) : 112208 علوم و فنون ادبی (3) : 112203
علوم و معارف قرآنی(3) : 112234 فارسی(3) : 112201
فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی) : 112226 مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) : 112241
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی : 112240 نگارش(3) : 112202
کتاب کار زبان خارجی(3) : 112231