تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
41 مهارت آموزی - پایه اول جلد 3 41363 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه اول قسمت سوم
42 مهارت آموزی - پایه اول جلد 2 41362 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه اول قسمت دوم
43 مهارت آموزی - پایه اول جلد 1 41361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییطیف اتیسمابتداییپایه اول قسمت اول
44 لوله کشی حرارت مرکزی 310146 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارت مرکزیپایه دهم
45 کاربرد و سرویس ماشینهای کاشت و داشت 210386 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم
46 همراه هنرجو - ماشین های کشاورزی 210385 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر موتورهای سبک کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامکانیک تراکتور و تیلرپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاکشت و کار مکانیزهپایه دهم
47 دانش فنی پایه - مکانیک موتورهای دریایی 210217 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکانیک موتورهای دریاییپایه دهم
48 راهنمای معلم علوم تجربی (چهارم) 4751 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
49 جوشکاری با شعله گاز (در وضعیت های مختلف) 310193 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکساخت مصنوعات فلزیپایه دهم
50 ارزیابی و بازاریابی فرش 212571 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دوازدهم
51 نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو 211568 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه یازدهم
52 تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی 211508 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه یازدهم
53 ساخت تجهیزات مکاترونیکی 211477 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه یازدهم
54 چله کشی و بافت انواع گلیم 210571 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دهم
55 همراه هنرجو 210559 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه یازدهم
56 ساخت و بازی دهندگی عروسک های نمایشی 210558 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
57 تصویر برداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی 210557 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
58 دانش فنی پایه - تولید برنامه های تلویزیونی 210556 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
59 حفاری و نمونه برداری اکتشافی 210547 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دهم
60 همراه هنرجو - معدن 210546 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دهم

صفحات