تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
121 علوم تجربی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت دوم 31062 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه اول قسمت دوم
122 علوم تجربی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت اول 31061 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه اول قسمت اول
123 ریاضی (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت سوم 31053 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه اول قسمت سوم
124 هدیه های آسمان (کم بینا) - پنجم 15021 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناپنجم
125 پته دوزی (جلد سوم) - استثنایی 512371 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
126 هنر کار با چرم (جلد سوم) - استثنایی 512331 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
127 حجم سازی (جلد سوم) - استثنایی 512361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
128 توربافی (جلد سوم) - استثنایی 512341 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
129 پارچه دوخت های تزئینی (جلد سوم) - استثنایی 512311 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
130 سرمه دوزی (جلد سوم) - استثنایی 512351 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
131 گل چینی (جلد سوم) - استثنایی 512321 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
132 دوخت (ملحفه و پرده) 510421 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
133 خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه 510411 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهم
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی
134 خیاطی (دوخت سرویس حوله) 510401 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
135 آموزش خیاطی عمومی (2) 510392 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمتکمیل مهارت
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
136 آموزش خیاطی عمومی (1) 510391 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمتکمیل مهارت
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
137 هنر هویه کاری روی پارچه 510381 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
138 پته دوزی 510371 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
139 حجم سازی (قالب های گچی) 510361 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
140 سرمه دوزی 510351 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی

صفحات