تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
61 همراه هنرجو 210559 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه یازدهم
62 ساخت و بازی دهندگی عروسک های نمایشی 210558 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
63 تصویر برداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی 210557 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
64 دانش فنی پایه - تولید برنامه های تلویزیونی 210556 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
65 حفاری و نمونه برداری اکتشافی 210547 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دهم
66 همراه هنرجو - معدن 210546 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دهم
67 ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن 210545 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دهم
68 دانش فنی پایه - معدن 210544 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دهم
69 تولید سرامیک به روش پلاستیک 210511 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دهم
70 تولید سرامیک به روش دستی 210509 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دهم
71 دانش فنی پایه - سرامیک 210508 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دهم
72 نگهداری و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی مکاترونیکی 210480 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دهم
73 دانش فنی پایه (مکاترونیک) 210477 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دهم
74 تولید به روش چاپ توری و بالشتکی 210456 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
75 همراه هنرجو (چاپ) 210455 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکناظر فنی چاپپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکچاپ افستپایه دهم
76 لیتوگرافی و کلیشه سازی 210454 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
77 دانش فنی پایه - چاپ 210453 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
78 ملوانی 210432 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه یازدهم
79 عملیات خاک ورزی 210362 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم
80 دانش فنی پایه (امور زراعی) 210359 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم

صفحات