تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
61 تعلیمات دینی و اخلاق(با کم توانی ذهنی)-ششم 56021 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه ششم
62 مطالعات اجتماعی(با کم توانی ذهنی)-پنجم 55071 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه پنجم
63 علوم تجربی(با کم توانی ذهنی)-پنجم 55061 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه پنجم
64 ریاضی(با کم توانی ذهنی)-پنجم 55051 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه پنجم
65 نگارش فارسی(با کم توانی ذهنی)-پنجم 55041 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه پنجم
66 فارسی(با کم توانی ذهنی)-پنجم 55031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه پنجم
67 تعلیمات دینی(با کم توانی ذهنی)-پنجم 55021 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه پنجم
68 آموزش قرآن(با کم توانی ذهنی)-ششم 56011 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه ششم
69 کاربرد ریاضی در خیاطی-استثنایی 511391 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
70 هنر هویه کاری بر روی پارچه(جلد دوم)-استثنایی 511381 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
71 پته دوزی(جلد دوم)-استثنایی 511371 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
72 جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE8,E9 312229 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دوازدهم
73 دانش فنی تخصصی - متالورژی 212532 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمتالورژیپایه دوازدهم
74 اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی 212410 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزیپایه دوازدهم
75 تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC 212420 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکماشین ابزارپایه دوازدهم
76 چاپ و تکمیل کالای نساجی 212241 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
77 ساخت و اجرای دکور، لباس، ماسک و گریم 211556 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه یازدهم
78 تصویر برداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی 210557 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
79 تعیین ویژگی های الیاف نساجی 210241 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
80 دانش فنی تخصصی-صنایع فلزی 212407 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزیپایه دوازدهم

صفحات