تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
81 دانش فنی پایه - سرامیک 210508 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دهم
82 نگهداری و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی مکاترونیکی 210480 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دهم
83 دانش فنی پایه (مکاترونیک) 210477 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دهم
84 تولید به روش چاپ توری و بالشتکی 210456 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
85 همراه هنرجو (چاپ) 210455 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکناظر فنی چاپپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکچاپ افستپایه دهم
86 لیتوگرافی و کلیشه سازی 210454 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
87 دانش فنی پایه - چاپ 210453 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
88 ملوانی 210432 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه یازدهم
89 عملیات خاک ورزی 210362 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم
90 دانش فنی پایه (امور زراعی) 210359 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم
91 دانش فنی پایه - امور دامی 210347 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دهم
92 دانش فنی پایه - امور باغی 210335 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دهم
93 سیستم های نگهداری کنترل پایانه 210326 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دهم
94 همراه هنرجو - حمل و نقل 210325 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دهم
95 خدمات سفر و گردشگری 210324 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دهم
96 ریسندگی 210244 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
97 دانش فنی پایه - صنایع نساجی 210240 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
98 تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی 210224 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکانیک موتورهای دریاییپایه دهم
99 مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی 210659 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرموسیقی نوازندگی ساز ایرانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرموسیقی نوازندگی ساز جهانیپایه دهم
100 دانش فنی پایه - متالورژی 210532 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمتالورژیپایه دهم

صفحات